Въпроси и отговори

Вентилационни и климатични тавани

Какво точно означава “затворена система”?

Това е затворена таванна система, която отговаря на строги хигиенни изисквания.Всички връзки между индивидуалните части са въздухоплътни. Цялата система създава въздухоплътен екран, който защитава всички повърхнини над вентилационния таван. Същото важи за осветителната система и другите комуникации. Една от главните причини за използуване на затворена таванна система в реконструиращи се помещения е защита на таванната структура срещу ерозия от топлина и влага като резултат от предишни инсталации на неподходящи топлотехнически системи.

Поради ексцентричното заключване на окачения таван “Makrolon”, всички части, разположени в окачения таван са незабавно достъпни.  “Затворената система” по настоящем се използува от повечето европейскипроизводители.

Какъв е Вашият опит с използуването на прозрачни окачени тавани с арки в кухните?

Тези окачени тавани са направени от 6mm дебел поликарбонат. Поради абсолютно гладката си повърхност, те никога не се замърсяват. В същото време, техният “без капки” повърхностен финиш предпазва формирането и падането на капки конденз.Окачените тавани “Makrolon” се почистват веднъж годишно или на всеки две години, в зависимост от степента на замърсяване, без необходимост от използуване на повдигащо или друго оборудване.

От противопожарна гледна точка, използуваният материал е клас C1 – рядко запалим. На практика това значи, че в случай на пожар, рискът е същия както при другите строителни материали, включително и неръждаемата стомана.

Какви са условията за разпределението на чист въздух?

Пресния въздух се нагнетява през затворени въздуховоди, чиито размери се определят на база дебита на въздуха. В случаи на голям въздушен въздухообмен,  вътрешната страна на въздуховода е снабдена с плат с микроперфорация. Поради разположение в затворено пространство,площта на платнените изходи не се замърсява, дори когато вентилационната система е повредена или спряла. И двете решение за наднетяване на пресен въздух, са така направени, че  допустимите скорости в зоната на обитаване не се надвишават.

Трудно ли се заменят флуоресцентните лампи?

Индивидуалните модули на окачения таван “Makrolon”  са фиксирани с ексцентрични затвори от страна на смукателните канали. Когато трябва да се смени флуоресцентна тръба,човека от поддръжката отваря  4-те затвора използувайки ключ, доставен с тавана. Отключения модул се премества върху съседния,тръбата се смена и модула се връща обратно на място. Тук определено не са нужни комплексни демонтажни операции на никоя част от тавана и понижаването му в областта на кухнята. Цялата операция отнема няколко минути, без беобходимост от специални инструменти.

Как се почистват повърхностите на вентилационния таван от неръждавейка?

Всички повърхности от неръждаема стомана се почистват със специален почистващ и консервиращ агент веднъж на 3–6 месеца. Точният интервал на почистване зависи от истинското натоварване на кухнята и от метода на приготвяне на храната. Почистването става от зоната на кухнята,  без да изисква никакви монтажно- демонтажни операции на тавана.

Необходимо ли еда се комбинират таван и аспиратори, когато подредбата на оборудването е непостоянна?

Няколко дузини жентилационни тавани бяха произведени и доставени самостоятелно без необходимост от комбинация с абсорбатори. Оптимално решение е винаги възможно, като се използуват стандартни части на изсмукващите тавани.

Каква е цената на вентилационните и климатичните тавани?

Цената на таваните всеки път се пресмята на база конкретните условия.Зависи от много фактори като площта, сложността на формата и прорези за колони или комини.

В някои случаи, е честно да се каже, че за по-голяма част от кухните, разходите за вентилационен таван са много близки или дори същите, както на система с абсорбатори.