Рекуператор

Рекуперация

Какво е рекуператор?

Рекуперацията е процес на предварително загряване на студен нагнетателен въздух чрез загряването му с отработения. Топлият въздух не излиза от отворения прозорец ,а обменя по-голямата част от топлината си с пресния въздух в рекуператора, преди да бъде изведен от сградата.

Какво е ефективност на рекуператор?

Ефективност на рекуперация = утилизация на отпадна топлина за предварително загряване на преден студен въздух. Ефективността на рекуперация трябва да бъде между 0 и 100 %.

Нулева ефективност е ефективността на отворения прозорец - топлият въздух напуска помещението без допълнително използуване , докато студеният пресен въздух постъпва в помещението, което се охлажда от външната температура.

100 % ефективност (технически невъзможна) би възникнала, когато постъпващият въздух се загрее до температурата на отработения въздух. Помещение, което не се вентилира и няма енергиини загуби.

Достижима енергиина ефективност в нормалните вентилационни камери е между 30 и 90 %, когато ефективността е над 60 % се смята за добър резултат, над 80 % отличен. Ефективността на рекупарация на DUPLEX камерите е между 52 и 90 % (зависи от размера на камерата, въздушния поток и типа на рекуператора).

Приложение на рекуператори

Рекуператорите в повечето случаи са директно вградени в камерите. Това позволява използуване на рекуперация направо в сгради със задължително контролирана вентилация - апартаменти и многофамилни сгради, стопански сгради, басейни, индустриални сгради.
Напоследък, поради нарастване цените на енергията, рекуперацията все повече се използува в жилищните сгради. Рекуператори могат да се използуват даже в климатизирани сгради – през лятото те служат като "студова рекуперация" – нагнетявания топъл въздух се охлажда от климатизирания изходящ въздух.

Пресмята температурата на нагнетявания въздух след рекуператора и спестената топлина.

Температура на въздуха в помещенията
[5 to 40 °C]
Температура на външния въздух
[-25 to 20 °C]
 
 
Heat recovery Ефективност
[0 и 100 %]
°C
Температура на подавания въздух
°C
Температура на отработения въздух
 
 
 При използуване на рекуператор, е достатъчно да се дозатопли
нагнетяваният въздух до  °C вмест до  °C.
Вие пестите от дозагряване с  °C 

Инструкция: Задайте външна и вътрешна темература на въздуха и ефективността.

Забележка: Изчислителният резултат е приблизителен и не взема предвид неравномерния поток и възможната кондензация.