Въпроси и отговори

Различни вентилационни системи с рекуперация

Камера за принудителна вентилация с рекуперация. Като минимален стандарт съдържа  нагнетателен и смукателен вентилатор, рекуператор и филтри за нагнетяван и отработен въздух. Останалите компоненти са типични опционални акссоари (като отоплиелни и охладителни регистри, байпаси и рециркулационни клапи , измерителни и контролни системи).

Вентилационни системи за вътрешен монтаж

Вентилационни камери в стандартни корпуси за вътрешен монтаж, т.е. Сухи помещения, относително затоплени през зимата (без опасност от замръзване).

Руфтоп системи

Вентилационни камери в невлияещи се от условията корпуси за външен монтаж или директно на покрива на сградата. Въпреки стандартните характеристики, има модификации в  тях, трябва да се осигури допълнителна защита в зависимост от оборудването (т.напр. антифриз в кръга на работещите с вода отоплителни и охладителни секции).

Вентилация

Това по принцип е обмен на въздуха в помещенията – замърсения въздух се заменя с пресен въздух отвън. Вентилацията може да бъде естественаl (напр. през отворения прозорец) или принудителна (напр. чрез климатична камера). Принудителната вентилация обикновено включва рекуператция (вентилационната камера iе снабдена с  рекуператор).

Хигиенно изпълнение на вентилационните системи

Техният дизайн, производство, съхранение , транспорт и разпространение отговарят на изискванията на Германският Институт за Хигиена на Топлотехническо Оборудване  ILH Берлин. Техните ключови критерии възможност за почистване и инспекционен достъп до оборудването, използуването на метал или сертифицирани неметални материали, кондензопроводите да не задържат мръсотия и т.н. Оборудването отговаря на  Европейските стандарти и немските нормиs (в частност VDI 6022). Характеристиките  са подтвърдени със сертификат.

Байпасна клапа

Байпасна клапа на рекуператора. Стандартно DUPLEX рекуператорните камери имат рекуператор, байпас и байпасната клапа е опционална екстра. Клапата може да се използува например за подохлаждане на сградата през нощта, използувайки външен въздух или да охлажда сградата с въздух през междинните сезони. Това пести оперативни разходи.

Рециркулационна клапа

Рециркулационната клапа, наречена също смесителна, се използува за смесване на външен и отработен въздух (рециркулация) . При редуциране на пресния въздух, нуждите от охлаждане и отопление също се редуцират, като последствие падат и разходите. Забележка – рециркулация на въздуха не може да се използва за всякакви цели, произволно; тази опция, трябва да бъде оценено от специалист..

Рекупаратор

Познато още като възстановяване на топлина. Процес, при който нагнетяваният в сградата въздух се затопля предварително от изходящия.

Доставка на камерите за самостоятелно сглобяване (на части) в блокове

DUPLEX вентилационни камери са типични компактни агрегати, доставяни като едно цяло. Някои типовесе доставят на блокове, които инсталаторите сглобяват на място, за да създадат действуващо оборудване. Ако камерата не може да бъде доставена като едно цяло поради транспортни съображения напр., тя може да бъде доставена “на части” и сглобена на място. Сглобяването на камерата може да се извършва само от технически лица, одобрени от ATREA.

Правотовотоков рекуператор

Стандартен пластинчат рекуператор с основна рекуперативна ефективност прибл. от 50 до 65 %.

Противотоков рекуператор

Пластинчат рекуператорr с висока рекуперативна ефективност. Благодарение на противотоковото движение на въздуха, основната рекуперативна ефективност може да надскочи 90 %.

Количество пресен въздух за човек

Количество вентилационен въздух, доставено в m3 на час, за човек.

EC вентилатори

Вентилатори с т.нар “EC мотори” – електронно комутирани (EC) мотори с външен моторен ротор; моторните оси са фиксирани и външния корпус на мотора е въртящ се. Предимството на тези вентилатори е безшумна тиха работа, лесен контрол и, в частност, висока ефективност (до 90 %) и като следствие ниска консъмация на ток.

Методи на контрол на вентилаторите.

Вентилаторите в DUPLEX камерите могат да се управляват по няколко начина. Стандартно повечето от тях използуват контрол на скоростта по напрежение (асинхронни мотори). Някои типове могат да бъдат контролирани само чрез честотни преобразователи. EC вентилаторите типично работят чрез 0 – 10 V сигнал.